ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราชที่ 2509 โดยนายดนหล้า  ไร่ใหญ่