รายละเอียดของกิจการ
รายละเอียดของกิจการ

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ

ของโรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา

ส่วนที่ ๑ โครงการและแผนการดำเนินการ  

          ประวัติโรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา

 
            ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.2506 เปิดสอนวิชาศาสนาอิสลาม โดยมีนายดนหล้า   ไร่ใหญ่ (ครูดน) เป็นผู้ก่อตั้งและ เป็นครูผู้สอน โดยเปิดเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอย่างเดียว (ปอเนาะ) ตั้งอยู่เลขที่  43  ถนนเหนือคลอง- แหลมกรวด ตำบลคลองเขม้า  อำเภอเหนือ  คลองจังหวัดกระบี่ มีเนื้อที่  10  ไร่  2  งาน  1  ตารางวา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ เขตมัธยมศึกษาที่ 13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่  สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
               พ.ศ. 2509  ได้จดทะเบียน เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโดยมีนายดนหล้า ไร่ใหญ่  เป็นผู้รับใบอนุญาต , ผู้จัดการ , และครูใหญ่  เปิดสอนวิชาศาสนา  ควบคู่กับวิชา - สามัญ  วิชาสามัญสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( กญ.4 )
               พ.ศ. 2540 ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตร จากหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา - ตอนต้น  มาเป็นหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  พ.ศ. 2535 โดยเปิดสอนทั้งวิชาศาสนาและวิชาสามัญ  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3   
                พ.ศ. 2544  ได้เปลี่ยนแปลงสภาพของโรงเรียน  จากโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15 ( 2 ) มาเป็น โรงเรียน   โรงเรียนเอกชนตามมาตรา   15 ( 1 ) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2525  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ
               พ.ศ. 2545  ได้ทำการขยายพื้นที่โรงเรียน  และสร้างอาคารเรียนชั้นเดียวขนาด 4 ห้องเรียนจำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนซึ่งอาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอประกอบกับทางโรงเรียนได้ขออนุญาขยายหลักสูตร  โดยเปิดสอนตั้งแต่  ชั้น ม.1 – 6 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 51 และหลักสูตรอิสลามศึกษา
               พ.ศ. 2561 ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 51 และหลักสูตรอิสลามศึกษา      
               ปัจจุบันมีอาคารเรียน  5 หลัง  จำนวน  19  ห้องเรียน  มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  1 ห้อง  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1  ห้อง  ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1  ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง  ห้อง  พยาบาล  1  ห้อง หอพักนักเรียนชายนอนรวม 2 หลัง หอพักนักเรียนหญิงนอนรวม 2 หลัง  มีสหกรณ์โรงเรียน  มีนักเรียน 500 คน ครูจำนวน 39  คน มีนายอิสม่าแอล  ไร่ใหญ่เป็นผู้รับใบอนุญาต  เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน         

๑.๑ วิสัยทัศน์
          ..................................................................................................................................................................
          ๑.๒ การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุ และครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในกิจการโรงเรียนพร้อมด้วยขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ
               ๑) ขั้นเตรียมการ
                  ๑.๑) ฝ่ายบริหารจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยระบุความต้องการเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ
                  ๑.๒) งานพัสดุสำรวจเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีเพื่อจัดทำรายการบัญชีของที่มีอยู่แล้วแจ้งให้ฝ่ายวิชาการทราบ
                  ๑.๓) ฝ่ายวิชาการตรวจสอบรายวิชาและกิจกรรมที่ต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ จากนั้นเทียบกับรายการบัญชีของที่มีอยู่เพื่อจัดทำรายการที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม
                  ๑.๔) ฝ่ายวิชาการจัดทำข้อเสนอความต้องการเพื่อจัดหารายการเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑ์ ประจำปี โดยยึดถือความต้องการตามแผนพัฒนาโรงเรียนข้อ ๑.๑) และรายการที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม เพื่อเสนอฝ่ายบริหารพิจารณา
              ๒) ขั้นดำเนินการ
                  ๒.๑) ฝ่ายบริหารตรวจสอบราคาเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ พร้อมกับคุณลักษณะ จากนั้นให้ทำบัญชีราคาเสนอผู้อำนวยการ
                  ๒.๒) ผู้อำนวยการโรงเรียนนำข้อมูลตาม ๒.๑) เพื่อให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการลงทุนและการดำเนินการซึ่งเป็นเรื่องทางการเงิน
                  ๒.๓) ผู้อำนวยการโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
                  ๒.๔)ให้คณะกรรมการทั้งสองชุดวางแผนดำเนินการประจำปีโดยยึดถือประโยชน์การศึกษาเป็นหลัก จากนั้นให้แผนดำเนินการประจำปีแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามสั่งการให้เป็นแผนปฏิบัติงานประจำปี
                  ๒.๕) ให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ตามแผนในปฏิทิน จากนั้นคณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของสิ่งที่จัดหาตามข้อกำหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง
                  ๒.๖) ให้จัดทำทะเบียนเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอน และครุภัณฑ์
 
              ๓) ขั้นสรุปและประเมินผล
                  ๓.๑) ให้งานพัสดุดำเนินการตรวจสอบผลการใช้งานตลอดระยะการใช้งานในปีการศึกษา
                  ๓.๒) ให้งานประกันคุณภาพดำเนินการประเมินสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งาน
                  ๓.๓) สรุปข้อมูลจากข้อ ๓.๒) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทราบ
๑.๓ แผนและขั้นตอนการดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองในที่ดิน สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิการเช่าให้แก่โรงเรียน
               โรงเรียนจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน จำนวน..............ไร่ ..................งาน ..................ตารางวา ให้เป็นของโรงเรียนตามที่พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน