งานวัดผล
งานวัดผล
คำอธิบายการกรอกแบบรายงาน ปพ3.พ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.65 KB
งานวัดผล
คำอธิบายการกรอกประกาศนียบัตร (ปพ.๒)
การกรอกรายการประกาศนียบัตร ให้เขียนหรือพิมพ์ด้วยหมึกสีดำให้ชัดเจน ห้ามใช้ปากกาลูกลื่นตัวอักษรที่กรอกต้องเป็นตัวอักษรที่บรรจงและสวยงาม ตัวเลขที่กรอกทุกแห่งให้ใช้เลขไทย ประกาศนียบัตร
ทุกฉบับต้องไม่มีรอยขูด ลบ แก้ หรือเติม และต้องระมัดระวังไม่ให้เปรอะเปื้อนจากการเขียน การพิมพ์ หรือ
เกิดความสกปรกจากเหตุใดเหตุหนึ่ง การกรอกรายการประกาศนียบัตร ให้กรอกดังนี้
 
แบบพิมพ์ประกาศนียบัตรด้านหน้า
. เลขที่ ให้กรอกเลขที่ลำดับของประกาศนียบัตรที่ออกให้ผู้เรียน โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนของสถานศึกษาเป็นผู้ออก และให้เขียนเฉพาะเลขลำดับตามทะเบียนประกาศนียบัตรไม่ต้องลง พ.ศ. กำกับ
 
หมายเหตุ เมื่อออกประกาศนียบัตรครั้งใด ให้เริ่มลำดับที่ประกาศนียบัตรใหม่ทุกครั้ง
 
. ชื่อ-ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อ เช่น เด็กชาย เด็กหญิง นาย นางสาว ยศ เช่น ร้อยตำรวจตรีหญิง
ร้อยเอก นาวาตรี ฐานันดรศักดิ์ เช่น หม่อมหลวง หม่อมราชวงศ์ หม่อมเจ้า ให้เขียนเต็ม ไม่ใช้อักษรย่อ
สำหรับคำนำหน้าชื่อและฐานันดรศักดิ์ ให้เขียนติดกันไปกับชื่อ ส่วนยศกับชื่อ หรือยศกับฐานันดรศักดิ์
ชื่อกับชื่อสกุล ให้เว้นระยะห่างพองาม นามสกุลที่มีคำต่อท้าย เช่น ณ อยุธยา ณ ระนอง ให้เว้นวรรคเล็ก
ทั้งข้างหน้าและข้างหลังคำ “ณ” และต้องไม่ใช้ “ฯ” (ไปยาลน้อย)
. เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. ให้กรอกวัน เดือน ปีเกิดของผู้เรียน ให้ถูกต้องตรงตามสำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) โดยกรอกวันที่ และ พ.ศ. เป็นตัวเลข ชื่อเดือนให้เขียนเต็ม ไม่ใช้อักษรย่อ
. โรงเรียน ให้กรอกชื่อสถานศึกษาที่ตัดสินและอนุมัติให้ผู้เรียนจบการศึกษา
. อำเภอ/เขต, จังหวัด ให้กรอกชื่ออำเภอ/เขต และจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา
. เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ให้กรอกวัน เดือน ปีที่ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามอนุมัติการจบการศึกษา
หรือจบหลักสูตรตามที่ระบุในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) โดยกรอกวันที่ และ พ.ศ. เป็นตัวเลข
ชื่อเดือนให้เขียนเต็ม ไม่ใช้อักษรย่อ
. การลงลายมือชื่อ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งดำรงตำแหน่งขณะที่ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาเป็นผู้ลงนาม
. ให้ประทับตราสถานศึกษา บนลายมือชื่อของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้ตราดุนหรือสีแดงชาด
 
แบบพิมพ์ประกาศนียบัตรด้านหลัง
ให้ผู้มีหน้าที่จัดทำประกาศนียบัตร และผู้รับประกาศนียบัตรลงลายมือชื่อ ตามรายการดังนี้
๑) ผู้เขียน/ผู้พิมพ์, ผู้ทาน, ผู้ตรวจ
๒) นายทะเบียน
๓) ผู้รับประกาศนียบัตร
๔) วันที่ เดือน พ.ศ. ที่รับประกาศนียบัตร
หนังสือนำส่งผู้สำเร็จการศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 217 KB
ต้นแบบปพ.1ป
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140 KB
ต้นแบบปพ.1พ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140 KB
ระเบียบการวัดประเมินผล
ต้นแบบปพ.5ฮิดายา
ฝ่ายบริหารวิชาการสามารปรับหัวข้อหรือรายละเอียดให้คุณครูได้
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.9 KB