การขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความเป็นมา
          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ภายใต้โครงการ “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ในโรงเรียนเอกชนจังหวัดกระบี่”  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถนำกระบวนการ ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปจัดทำแผนและแนวทาง การขับเคลื่อน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือการดำเนินงานของเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการสะท้อนผลการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์สร้างวัฒนธรรมสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559- ๒๕๖๑ (O-NET) ชั้น ม.3 พบว่านักเรียน ชั้น ม.3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับสังกัด ๔ วิชา คือ  วิชาภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี่ย  ................. วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเฉลี่ย ..................วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ย ................ วิทยาศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ย  .............  ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับ...............แต่คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกีนับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามลำดับ จากสภาพดังกล่าวทางโรงเรียนจึงต้องดำเนินการแก้ปัญหาโดยจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีระบบต่อเนื่องสัมพันธ์กันจึงจัดให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โดยให้ความสำคัญกับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นพิเศษโดยเฉพาะให้สูงขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ ๓
วัตถุประสงค์
        1. เพื่อจัดทำโครงการ แผนการจัดการเรียนรู้และแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา
        2. เพื่อนิเทศ ติดตาม การดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา
เป้าหมาย
        1. ครูในโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปขับเคลื่อนและจัดกิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาได้   
        2. โรงเรียนมีแผนการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือและแนวทาง การขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
        3. มี Team ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนของสถานศึกษาได้ตามแผนที่กำหนด
        4. ครูมีการพัฒนาตามแผน และกรอบการยกระดับผลการเรียน  ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
        5. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ
        6. เพื่อให้นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น
 
ภาพความสำเร็จ
        1. ครูในโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปขับเคลื่อนและจัดกิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาได้   
        2. โรงเรียน มีแผนและแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
        3. มี Team ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนของสถานศึกษาได้ตามแผนที่กำหนด
        4. ครูมีการพัฒนาตามแผน และกรอบการยกระดับผลการเรียน  ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
        5. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ
        6. เพื่อให้นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
        1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
        2. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้ และมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
 
กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
        1. ศาสตร์แห่งพระราชา    
 
 
 
 
 
 
 
เข้าใจ
การใช้ข้อมูลที่มีอยู่จริง การประยุกต์ใช้
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน
ผลโอเน็ต3ปี ย้อนหลัง
หลักสูตร
แผนการสอน
การวัดประเมินผล
บันทึกหลังสอน
ศึกษาวิจัยข้อมูลของโรงเรียนก่อนทำการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์
-การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
-ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายปี
แสวงหาข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหา
จากสารสนเทศและผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์และวิจัย
หลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัด/ การจัดการเรียนการสอน /ผลสอบ
ค้นหาปัญหา ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
วิเคราะห์และวิจัย
ทดลองจนได้ผลจริง ติวเตอร์ จัดทำข้อสอบ การยกระดับ แผนการจัดการเรียนรู้ (หลาย ๆวิธี)
 
 
เข้าถึง
ระเบิดจากข้างใน สร้างความมุ่งมั่น ปรับเปลี่ยนการสอน มีการออกแบบการเรียนรู้
เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย รับฟังปัญหาอย่างเข้าใจ(สะท้อนความเห็น,ระดมความคิด)
สร้างปัญญา ให้ความรู้ความเข้าใจ ความจำเป็นวิธีการเพื่อยกระดับ (อบรม,ประชุม)
 
 
พัฒนา
เริ่มต้นด้วยตนเอง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครู
พึ่งพาตนเองได้ ร่วมมือกับศธจ ศึกษานิเทศก์ในระยะแรก
ต้นแบบเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมครูที่ประสบความสำเร็จขยายผลต่อไป
 
 
กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 2
2.  Professional Learning Community (PLC)  สู่คุณภาพซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ที่เกิดจากการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษาในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.54 KB