การประกาศมาตรฐาน
การประกาศมาตรฐาน
ประกาศโรงเรียน ฮีดายาตุดดีนนาวงวิทยา
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนฮีดายาตุดดีนนาวงวิทยา จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561  ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้
มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความสำเร็จ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ดี
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดี
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ระดับ ดี
มาตรฐานที่ 4 กระบวนการจัดทำการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดี
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562
 
ลงชื่อ
 
(นายอิสม่าแอล  ไร่ใหญ่)
      ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฮีดายาตุดดีนนาวงวิทยา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.82 KB