แนวทางการจัดทำมาตรฐานภายใน
แนวทางการจัดทำมาตรฐานภายใน
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณากำหนดค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ
กรณีกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ
ระดับคุณภาพ ร้อยละตามเกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ
ปรับปรุง (1) ต่ำกว่าร้อยละ 50
พอใช้  (2) ระหว่างร้อยละ 50 - 59
ดี       (3) ระหว่างร้อยละ 60 - 74
ดีมาก (4) ระหว่างร้อยละ 75-89
ดีเยี่ยม (5) ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
แนวดาเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ปรับได้โดยดูจากประกาศ สช)
แนวทางการดาเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน................................... ดาเนินการกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ใน 7 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 5 การติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 7 การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 542.63 KB