คณะผู้บริหาร

นายอิสม่าแอล ไร่ใหญ่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายฮานาฟี จงจิตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายโสภณ เพชรโพธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายเดช ช่างเรือ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุมาลี ไร่ใหญ่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรูไกยะ จีนกลับ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเชิดศักดิ์ ไร่ใหญ่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา