ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนและแนวปฎิบัติครูบุคลากรก่อนเปิดเรียน

แผนปฎิบัติการป้องกันเผยแพร่การป้องกันโรคโควิด-19
โรงเรียนฮีดายาตุดดีนนาวงวิทยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

 

มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค  (ผู้รับผิดชอบ 1.นายเชิดศักด์ ไร่ใหญ่ 2.นายมานัด อินหมาด 3.นายอนัญญา หมาดอี 4.นายม่าหนาบ จงจิตร 5.นายนรินทร์ หม้อน้ำร้อน 6.นายเดช ช่างเรือ 7.นางลัดดารัตน์ ไร่ใหญ่8. นางสาวเสาวลักษณ์ เด็นหรุบ 9.นางสาวสุพัตรา สกุลสัน 10นางสาวฟารีดา คุ้มบ้าน 11.นายเมธา แหลมเกาะ 12.นายวิสูตร ปฎิมิน 13.นายธีระยุทธ หาสะอาด)

1.       จัดโต๊ะเก้าอี้นั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงระยะห่าง

2.       ออกนโยบายกำหนดให้นักเรียน ครูบุคลากร และผู้เข้ามาติดต่อสวมหน้ากากอนามัย 100%

3.       จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเยลแอลกอฮอร์บริเวณพื้นที่ร่วม ทางเข้า หน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร

4.       ออกมาตรการให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิและรับผิดชอบเครื่องไม้เครื่องมือ

5.       มีมาตรการประกาศให้งด/ลดการทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก

6.       มีการสำรวจทำความสะอาด

7.       มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากรดูแลใส่ใจปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

8.       มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากรใช้ช้อนกลางและงดการกินอาหารร่วมกัน

9.       มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากรกินอาหารครบ5หมู่ อาหารปรุงสุกร้อน ๆ และอุ่นอาหารก่อนกินหากวางไว้เกิน 2 ชั่วโมง

10.   มีการจัดระบบให้นักเรียน ครูบุคลากร และผู้มาติดต่อลงทะเบียนไทยชนะด้วย Appหรือบันทึกการเข้าออกอย่างชัดเจน

11.   มีการจัดระบบการตรวจสอบ ตรวจตราและเฝ้าระวังนักเรียน ครูบุคลากรหรือบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง

12.   มีมาตรการกำหนดให้นักเรียน ครูหรือบุคลากรที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตนเอง14วัน

13.   มีการปรับปรุงห้องเรียนให้มีสภาพการใช้งานได้ดี

14.   มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องเรียนร่วมก่อนและหลังใช้งาน

15.   มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ

16.   มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียน ครูบุคลากร และผู้ปกครองทำการประเมินความเสี่ยงของตนเอง ผ่านApp Thai save Thai ก่อนออกจากบ้านทุกวัน

17.   มีมาตรการกำหนดให้ทำการเรียนการสอนแบบประจำห้องเรียน งดการเดินสลับห้องเรียน

18.   มีมาตรการส่งเสริมให้ดูแลตนเองสังเกตอาการเสี่ยงโควิด-19 เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ คอแห้ง อ่อนเพลีย หายใจลำบาก หายใจเร็ว เจ็บแน่นหน้าออก  เสียการดมกลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ผื่น

19.   มีห้องพยาบาลสำหรับแยกผู้ป่วยที่ต้องสังเกตอาการ

20.   มีนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ จิดอาสา ในการช่วยเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพนักเรียน

21.   มีมาตรการคัดกรอง เว้นระยะห่าง ทำความสะอาดที่พักหรือเรือนนอน และจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกลักษณะ และมีตารางเวรทำความสะอาดทุกวัน

22.   มีมาตรการทำความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติด้านศาสนกิจ พร้อมมีตารางเวรทุกวัน

มิติที่ 2,3,4 การเรียนรู้และการครอบคลุมและการคุ้มครอง (ผู้รับผิดชอบ 1.นายโสภณ เพชรโพธิ์ 2.นางสาวภัสรา ด้าโอ 3.นางสาวสุกัลยา กาหลง 4.นางสาวยามีละห์ ตาเยะ 5.นางสาวอรอุมา ชลธี 6.นางสาวดาวนภา จงจิตร 7.นายฮานาฟี จงจิตร)

23.   มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพอนามัยปลอดภัยจากโรคโควิด-19

24.   มีการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามวัยและพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญา

25.   มีมาตรการกำหนดระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์ในสถานศึกษา ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน

26.   มีการตั้งกลุ่มไลน์นักเรียนและมีนักเรียนแกนนำสุขภาพอย่างน้อย 2 คนต่อห้องสำหรับสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จากแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้ และSocial media

27.   มีการเตรียมหน้ากาก หน้ากากผ้า สำรองสำหรับเด็กเล็ก นักเรียน ผู้ปกครอง ครู

28.   มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทและการเข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด-19

29.   มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างถั่วถึง

30.   มีมาตรการดูและนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการ การเรียนรู้ หรือด้านพฤติกรรมอารมณ์

31.   มีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนป่วย กักตัว หรือกรณ๊ปิดโรงเรียน

32.   มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการสื่อสารเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม

33.   มีการตรวจสอบประวัติเสี่ยงของนักเรียนและบุคลากร รวมทั้งตรวจสอบเรื่องการกักตัวให้ครบ 14 วัน ก่อนมาทำการเรียนการสอนตามปกติ และทุกวันเปิดเรียน

34.   มีมาตรการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาส ฐานะยากจน หรือมีความบกพร่องด้านพัฒนาการ ด้านพฤติกรรมอารมณ์

มิติที่ 4,5,6 มิติด้านสวัสดิภาพและการคุ้มครอง ด้านนโยบาย ด้านการบริหารการเงิน (1.นายอิสม่าแอล ไร่ใหญ่ 2.นางสุมาลี ไร่ใหญ่ 3.นางรูไกย๊ะ จีนกลับ 4.นางสาวรัตนาห้วยลึก 5.นางสาวมารียะ โซหัต 6. นางสาวชลิตา ช่างเรือ 7.นางสาวนริสรา อุปมา 8. นางสาวรุจิรา หลานสัน)

35.   มีการจัดเตรียมแนวปฎิบัติด้านการจัดการความเครียดของครูบุคลากรทางการศึกษา

36.   มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำหรับครูสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรที่สงสัยติดเชื้อหรือป่วยด้วยโรคโควิด-19

37.   มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรคโควิด-19 แก่นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองโดยการประชุม ชี้แจงผ่านช่องทางต่าง ๆ

38.   มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19ของสถานศึกษาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

39.   มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

40.   มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประกอบด้วยครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง และกำหนดบทบาทชัดเจน

41.   มีมาตรการบริหารจัดการความสะอาดรถรับ-ส่งนักเรียน เว้นระยะห่าง จัดทีนั่งหรือมีสัญลักษณ์

42.   มีแผนการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามความจำเป็นและเหมาะสม

43.   มีการจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์การป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

44.   มีการประสานงานหาแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร หรือเอกชน เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

45.   มีการจัดหาบุคลากรในการทำหน้าที่เฝ้าระวัง ตรวจสอบ สอดส่อง ดูแลสุขภาพนักเรียนและจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

46.   เร่งรัดการบริหารจัดการฉีดวัคซีนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา

ขอให้ทุกท่านที่มีรายชื่อคิดวิธีแนวทางปฎิบัติโดยการประชุมผ่าน Zoom กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและชิ้นงานด่วน

 

****** มาตรการเตรียมพร้อมตอนเปิดเรียน

1.      แยกนักเรียนระหว่างนักเรียนประจำและไปกลับ

2.      นักเรียนประจำให้พักกักตัวที่หอพัก 1สัปดาห์หรือ14 วันเพื่อเฝ้าระวัง ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การใช้ครูพร้อม การใช้สื่อ แฟลตฟอร์ม การผสมผสานการสอน พร้อมทำหลักฐานทางการศึกษาเตรียมไว้ควบคู่

3.      นักเรียนไปกลับพักกักตัว 1 สัปดาห์หรือ 14 วัน ในห้องเรียนเพื่อเฝ้าระวัง ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การใช้ครูพร้อม การใช้สื่อ แฟลตฟอร์ม การผสมผสานการสอน 4 รูปแบบพร้อมทำหลักฐานทางการศึกษาเตรียมไว้ควบคู่ และนักเรียนไปกลับส่งภาพการประเมินความเสี่ยงของตนเอง ผ่านApp Thai save Thai ก่อนออกจากบ้านทุกวัน

 

4.      จะมีการสอนแบบ on-site เมื่อสถานการณ์นิ่ง และได้รับอนุญาต หรือรับวัคซีนแล้ว และจะนับเป็นชั่วโมงเรียนได้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2564,12:00   อ่าน 259 ครั้ง