กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอรอุมา ชลธี

ครูประจำชั้น

คุณครูฟารีด้า คุ้มบ้าน
ครูประจำชั้น

นางสาวรัตนา ห้วยลึก
ครู