กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายมานัด อินหมาด
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวภัสรา ด้าโอ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเสาวลักษณ์ เด็นหรุบ
ครู

นางสาวรุจิรา หลานสัน
ครู

นางยะมิลล๊ะ มาศโอสถ
ครู