กล่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลาม

อุสตาสฮานาฟี จงจิตร

หัวหน้ากล่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลาม

อุสตาสฮารีฟีน หาสะอาด
ครูประจำชั้น