กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูนริศรา อุปมา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ