กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครูนริศรา อุปมา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ