กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายโสภณ เพชรโพธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุกัญญา กาหลง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1