กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

คุณครูภัสรา ด้าโอ

ครูประจำชั้น