กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดาวนภา จงจิตร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น

ครูสิทธา วะเจดีย์
ครูประจำชั้น

นายอิสม่าแอล ไร่ใหญ่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา